پشتیبانی

پشتیبانی مشتریان
پشتیبانی مشتریان دامنه ای از خدمات مربوط به مشتریان برای کمک کردن به آن ها در استفاده کارا و کم هزینه و صحیح از خدمات و محصولات است. این پشتیبانی شامل کمک کردن در برنامه ریزی، نصب و راه اندازی، آموزش، خطایابی، نگهداری، ارتقا دادن، و در اختیار داشتن محصولات است. این خدمات حتی ممکن است در منزل مشتری که از محصولات یا خدمات شما استفاده می کند، به صورت حضوری انجام شود. در این مورد، این گونه خدمات را “خدمات مشتریان در منزل” یا “پشتیبانی مشتریان در منزل” نامیده می شود.

محصولاتی که به فناوری مربوط هستند مانند گوشی های موبایل، تلویزیون ها، کامپیوترها، محصولات نرم افزاری، یا دیگر محصولات مکانیکی یا الکترونیکی، همگی تحت عنوان پشتیبانی فنی شناخته شده اند.
پشتیبانی مشتریان به عنوان یکی از کانال های اطلاعاتی اصلی برای جلب رضایت مشتری و تحقیق در مورد میزان رضایت مشتری، و همچنین راهی برای افزایش علاقه مشتری به محصولات موردنظر شناخته می شود.
بسیاری از کمپانی ها، خصوصاً در بخش فناوری، مسئولیت پشتیبانی از مشتریان به یک تیم موفقیت مشتریان سپرده شده است، مخصوصاً اگر تیم موفقیت مشتریان دارای یک مدیر اجرایی سطح-C باشد.

برخی براین باورند که کیفیت و سطح خدمات مشتریان در سال های اخیرکاهش یافته است. این عده معتقدند که ممکن است دلیل این کاهش کیفیت، عملکرد ضعیف مدیران اجرایی شرکت ها و مدیران میانه آن ها باشد، یا حتی ممکن است تغییر سیاست های خدمات مشتریان منجر به این افت شده باشد. برای بررسی این بحث، بسیاری از سازمان ها روش هایی را ابداع کرده اند، یا حتی از شاخص های کلیدی استفاده کرده اند، تا بتوانند سطوح رضایت مشتریان را افزایش دهند.

X